• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn về khả năng đăng ký của Kiểu dáng công nghiệp.

- Tra cứu thông tin Kiểu dáng công nghiệp.

- Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

- Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp quốc tế theo Thỏa ước Lahay.

- Trả lời kết quả thẩm định đơn của Cục Sở hữu trí tuệ

- Sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

- Sửa đổi, gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.

- Soạn thảo và Đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Kiểu dáng công nghiệp.

- Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

- Phản đối/khiếu nại đăng ký Kiểu dáng công nghiệp của bên thứ ba.