• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Danh sách văn bản pháp luật

INVENTIO xin cung cấp danh sách các văn bản luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

 

A) Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản có liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022

(Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019)

 

Văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

(Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014)

+ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

+ Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN

+ Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

+ Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

+ Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

(Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017)

 

Văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

– Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

– Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

(Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2019)

 

Văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

– Nghị định số số 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

– Nghị định số số 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn

– Nghị định số số 18/2014/NĐ-CP ngày về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản khác

 

Văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền đối với giống cây trồng

– Nghị định số số 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

+ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

+ Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

(Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2022)

 

Các văn bản có liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13

 

Luật Xuất bản 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018

(Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2018)

 

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13, sửa đổi, bổ sung năm 2018

(Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018)

– Nghị định số 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

 

– Nghị định số số 13/2012/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến

+ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến

 

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

(Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017)

– Nghị định số số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

(Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018)

 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định số 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

 

Luật Hải quan số 54/2014/QH13

(Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018)

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

– Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

(Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019)

 

Luật Thương mại số 36/2005/QH11

 

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14

– Nghị định số 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

 

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

(Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2019)

 

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

 

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

 

 

B) Hành chính – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, sửa đổi, bổ sung năm 2020

(Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020)

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp:

– Nghị định số 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

– Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

(Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022)

+ Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 99/2013/NĐ-CP

+ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

+ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

 

Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan:

– Nghị định số số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

– Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2013/NĐ-CP

– Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

(Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022)

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng:

– Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

– Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2016/NĐ-CP

(Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022)

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giao dịch điện tử:

– Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

– Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

(Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTTTT năm 2022)

 

 

C) Tố tụng dân sự:

Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12, sửa đổi, bổ sung năm 2014

(Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020)

 

 

D) Hình sự – Tố tụng hình sự:

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13

Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14