• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Quyền tác giả và các quyền liên quan

- Nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng sử dụng, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác giả, quyền liên quan.