• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Xử lý vi phạm và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

- Tư vấn về giám định.

- Đại diện khách hàng trong đàm phán, hòa giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

- Đại diện khách hang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh tụng tại tòa án hoặc trọng tài thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.