• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Nhãn hiệu

- Tư vấn về khả năng đăng ký của Nhãn hiệu.

- Tra cứu thông tin Nhãn hiệu.

- Đăng ký Nhãn hiệu trong nước.

- Đăng ký Nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid.

- Trả lời kết quả thẩm định đơn của Cục Sở hữu trí tuệ

- Sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký Nhãn hiệu.

- Sửa đổi, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

- Soạn thỏa và Đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

- Phản đối/khiếu nại đăng ký Nhãn hiệu của bên thứ ba.