• (84) 243 822 0653
  • inventio@inventio.com.vn

Sáng chế và giải pháp hữu ích

- Tư vấn về khả năng đăng ký của Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Tra cứu thông tin Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Viết bản mô tả Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Trả lời kết quả thẩm định đơn của Cục Sở hữu trí tuệ.

- Sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Sửa đổi, duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Soạn thảo và Đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Phản đối/khiếu nại đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích của bên thứ ba.